இராணியின் ஆட்சி (பாகம் II )

தேனீ கூட்டமாக வாழ்பவை.பலமான, ஆரோக்கியமான கூட்டத்தில் ஒரு இராணித்தேனீ ,சில ஆண் தேனீகள் மற்றும் சும்மார் 50 000 தொடக்கம் 60 000 வரையான வேலைக்கார தேனீகள் வாழும்.இராணித் தேனீயே அக்கூட்டத்தில் பெரிய தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கும்.இராணித்தேனீ இல்லாவிடின் அக்கூட்டமே கட்டுப்போக்கான சேர்ந்து வாழும் பண்புகளை இழக்கின்றன.இராணித்தேனீ இலிங்க முதிர்ச்சி பெற்ற தேனீ ஆகும்.இதன் தொழில் இனவிருத்தி மட்டுமே.இங்கு முக்கிய விடயம் இராணித் தேனீயை உருவாக்கும் சக்தி வேலைக்கார தேனீயிடமே உண்டு.

ஒரு கூட்டில் ஒரு இராணித் தேனீ மட்டுமே இருக்கும்.ஆகவே இராணித்தேனீ முதுமையானதன் பின் அல்லது தேனீகளின் எண்ணிக்கை கூடி தேன் கூடு பெரிதடைந்து விடின் வேலைக்கார தேனீகள் தங்களுக்கான புதிய இராணியை (தலைமையை)உருவாக்கும்.இந்த இராணித்தேனீ உருவாவது பிரத்தியேகமான அறையிலாகும்.இந்த அறை மற்ற அறைகளை விட அளவில் பெரியதாகவும் நிலைக்குத்தாகவும் அமைந்திருக்கும்.வேலைக்கார தேனீக்களின் தலையில் அமைந்துள்ள சுரப்பியொன்றிலிருந்து சுரக்கப்படும் Royal Jelly (அரச உணவு)எனப்படும் பதார்த்தத்தை தெரிவு செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட குடம்பிக்கு உண்பதற்கு வழங்கி அந்த குடம்பியை இராணித்தேனீயாக உருவாக்குகின்றன.
இந்த இராணித்தேனீ அதன் அறையிலிருந்து வெளியேறி பறக்கத் தொடங்கும்போதே ஆண் தேனீயுடன் சேர்க்கைக்குட்படும்.இதன் போது தனது வாழ்க்கைக் காலத்திற்கு தேவையான விந்துக்களை சேர்த்துக்கொண்டு அறைக்குத் திரும்பும்.இராணித்தேனீ ஒரு நாளைக்கு 2 000 முட்டைகளை இடக்கூடியது.இராணித்தேனீ கருக்கட்டப்பட்ட,கருக்கட்டப்படாத முட்டைகள் இரண்டையும் இடும்.அதில் கருக்கட்டப்படாத முட்டையிலிருந்து 24 நாட்களுக்குப் பின் ஆண் தேனீயும்,கருக்கட்டப்பட்ட முட்டையில் இருந்து 21 நாட்களுக்குப் பின் வேலைக்கார தேனீயும் உருவகின்றது.முட்டையில் இருந்து 16 நாட்களுக்குப்பின் உருவாகுவது இராணித்தேனீ ஆகும்.

ஆண் தேனீக்களின் கண்கள் இராணி,மற்றும் வேலைக்கார தேனீக்களின் கண்களை விட இரு மடங்கு பெரியதாகும்.இதன் உடல் வேலைக்கார தேனீக்களின் உடலை விடவும் பெரியது.ஆண் தேனீக்களின் ஆயுள் காலம் 90 நாட்கள் ஆகும்.வேலைக்கார தேனீக்கள் இலிங்க முதிர்ச்சியற்றவை.வேலைக்கார தேனீக்களின் வாழ்நாள் 28 முதல் 35 நாட்கள் ஆகும்.இராணித்தேனீ இரண்டு வருடங்களுக்கு மேல் உயிர் வாழும்.

தொடரும்...

0 பின்னூட்டங்கள்: