தேனீக்கள் (பாகம் I )


சுறுசுறுப்பு, கூட்டு முயற்சி, தலைமைக்கு கட்டுப் படுதல் போன்றவற்றிற்கு உதாரணமாய் விளங்குபவை தேனீக்கள் ஆகும்.தேனீக்கள் ஏப்பிடே ( Apoidea) குடும்பதைச் சேர்ந்த ஒர் பூச்சி வகை ஆகும்.உலகின் அந்தாட்டிக்கா கண்டத்தைத் தவிர எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழும் இந்த தேனீக்கள், ஈ பேரினத்தில் ஒரு வகை ஆகும். ஈ பேரினத்தில் இன்று ஏறத்தாழ 20,000 வகைகள் அறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஏழு இனங்கள்தான் தேனீக்கள் ஆகும். இந்த தேனீக்களில் மொத்தம் 44 உள்ளினங்கள் உள்ளன.உலகில் கண்டு எடுக்கப்பட்ட தேனீக்களின் உயிர்ச் சுவடுகளில் ஒன்று,தேனீக்கள் உலகில் 80 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து வாழ்வதை உறுதி செய்கின்றது.

தேனீகளுக்கு இரண்டு சோடி சிறகுகளும் முன்று சோடி கால்களும் உண்டு.முன் கால்கள் பின் கால்களை விட சிறிதாகும்.இதன் தலையில் அதிக உணர்திறன் மிக்க உணர் கொம்பு காணப்படும்.தேனீயின் வாயுறுப்பு பூக்களிலிருந்து தேனை உறிஞ்சுவதற்கு ஏதுவாக நீண்டு தும்பிக்கை போலிருக்கும்.

தேனீக்களில் மிகச்சிறியது Trigona minima என்னும் தேனீ ஆகும்.இது 21mm நீளம் உடையது.

இந்துனோசியாவில் 1859 ஆம் ஆண்டு முதன் முதலில் Alfred Russel Wallace என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெண் Megachile pluto தேனீயே உலகின் மிகப்பெரிய தேனீ ஆகும்.இத்தேனீ இனத்தில் பெண் தேனீ 39mm வரையும் ஆண் தேனீ 23mm வரையும் வளரும்.இத்தேனீ இனம் பற்றி பல வருடமாக எந்த தகவலும் இல்லாத நிலையில் இத்தேனீ இனம் அழிவடைந்திருக்கும் என கருத்ப்பட்டது.ஆனால் 120 வருடங்களுக்குப் பின் அதாவது 1981 இல் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த Adam Messer என்பவரால் மீளவும் மிக அரிதாக சில Megachile pluto தேனீக்களும் இதன் ஆறு கூடுகளும் இந்துனோசியாவில் உள்ள இரண்டு தீவுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

தொடரும்...

0 பின்னூட்டங்கள்: